ND9000–智能化閥門控制器

        ND9000–智能化閥門控制器

        ND9000™是一種先進的智能化閥門控制器,用于所有工業領域的各種控制閥執行器。借助無與倫比的診斷技術和獨一無二的特征,可確保最終產品在各種運行條件下的質量在美卓Neles FieldCare™終生服務系統的支持下,ND9000已成為一種可確保未來發展的性能可靠的設備。其良好的設計和獨一無二的診斷功能,為性能優化和前瞻性服務業務奠定了堅實的基礎。

         

        特征

            ●旋塞及線性閥門的標準控制性能
            ●強大的診斷及數據儲存功能
            ●現場及遠程組合
            ●借助 Neles FieldCare 軟件,易于對診斷數據加以說明
            ●為各種執行器提供有效的安裝程序
            ●低能耗
            ●可用于 HART、PROFIBUS-PA 及 FOUNDATION Fieldbus 網絡系統
            ●靈活可靠的設計
            ●設備自診斷
            ●運行性能與通訊狀況的在線診斷

        優勢

            ●低波動量
            ●降低總成本
            ●易于使用
            ●開放式方案
            ●產品的真實狀況
            ●預防及預測

        相關下載

        產品型號

        手機瀏覽

        相似產品

        ND9102HX1T ND9103HX1T ND9106HX1T ND9103PX1T ND9102PX1T ND9106PX1T ND9103FX1T ND9102FX1T ND9106FX1T ND9103HX2T ND9102HX2T ND9106HX2T ND9103PX2T ND9102PX2T ND9106PX2T ND9103FX2T ND9102FX2T ND9106FX2T ND9103HX3T ND9102HX3T ND9106HX3T ND9103PX3T ND9102PX3T ND9106PX3T ND9103FX3T ND9102FX3T ND9106FX3T ND9103HX4T ND9102HX4T ND9106HX4T ND9103PX4T ND9102PX4T ND9106PX4T ND9103FX4T ND9102FX4T ND9106FX4T ND9103HU2T ND9102HU2T ND9106HU2T ND9103PU2T ND9102PU2T ND9106PU2T ND9103FU2T ND9102FU2T ND9106FU2T ND9103HNT ND9102HNT ND9106HNT ND9103PNT ND9102PNT ND9106PNT ND9103FNT ND9102FNT ND9106FNT ND9103HX1M ND9102HX1M ND9106HX1M ND9103PX1M ND9102PX1M ND9106PX1M ND9103FX1M ND9102FX1M ND9106FX1M ND9103HX2M ND9102HX2M ND9106HX2M ND9103PX2M ND9102PX2M ND9106PX2M ND9103FX2M ND9102FX2M ND9106FX2M ND9103HX3M ND9102HX3M ND9106HX3M ND9103PX3M ND9102PX3M ND9106PX3M ND9103FX3M ND9102FX3M ND9106FX3M ND9103HX4M ND9102HX4M ND9106HX4M ND9103PX4M ND9102PX4M ND9106PX4M ND9103FX4M ND9102FX4M ND9106FX4M ND9103HU2M ND9102HU2M ND9106HU2M ND9103PU2M ND9102PU2M ND9106PU2M ND9103FU2M ND9102FU2M ND9106FU2M ND9103HNM ND9102HNM ND9106HNM ND9103PNM ND9102PNM ND9106PNM ND9103FNM ND9102FNM ND9106FNM ND9103HX1G ND9102HX1G ND9106HX1G ND9103PX1G ND9102PX1G ND9106PX1G ND9103FX1G ND9102FX1G ND9106FX1G ND9103HX2G ND9102HX2G ND9106HX2G ND9103PX2G ND9102PX2G ND9106PX2G ND9103FX2G ND9102FX2G ND9106FX2G ND9103HX3G ND9102HX3G ND9106HX3G ND9103PX3G ND9102PX3G ND9106PX3G
        ND9103FX3G
        ND9102FX3G ND9106FX3G ND9103HX4G ND9102HX4G ND9106HX4G ND9103PX4G ND9102PX4G ND9106PX4G ND9103FX4G ND9102FX4G ND9106FX4G ND9103HU2G ND9102HU2G ND9106HU2G ND9103PU2G ND9102PU2G ND9106PU2G ND9103FU2G ND9102FU2G ND9106FU2G ND9103HNG ND9102HNG ND9106HNG ND9103PNG ND9102PNG ND9106PNG ND9103FNG ND9102FNG ND9106FNG

        [更多型號請參照樣本最后一頁的“訂購須知”]

        购彩中心